Artikel 1
Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma
diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist of freelance Diëtist.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke
vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts,
Praktijkadres.

Artikel 2
De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres.
Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3
In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist
houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tevens is de Diëtist direct
toegankelijk voor patiënten zonder verwijzing.

Artikel 4
Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres
aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen.
Indien de Cliënt binnen 48 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist
doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt
in rekening te brengen.

Artikel 5
Vóór aanvang van de behandeling informeert de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk over de geldende tarieven. De cliënt wordt aangemoedigd om zelf de tariefinformatie te raadplegen op de pagina over tarieven en zich tevens te informeren bij zijn eigen zorgverzekeraar.

Artikel 6
Sinds 2023 hebben wij contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Consulten zullen direct worden gedeclareerd aan de zorgverzekeraars aan het einde van elke maand. In het geval dat de zorgverzekering om welke reden dan ook de kosten niet dekt, dient de cliënt het bedrag voor de consulten zelf te betalen en in te dienen bij hun eigen verzekeraar. De diëtist stuurt dan maandelijks een overzicht van de declaraties in de vorm van een factuur. De cliënt is verplicht om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken naar de aangegeven bankrekening van de diëtist. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om betaalde consulten bij hun verzekeraar te declareren. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn behoudt de diëtist het recht om vanaf de dag daaropvolgend de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, evenals alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, zoals incassokosten door een incassobureau en gerechtelijke kosten.”

Artikel 7
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de
administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De
Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband
houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is
van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

Artikel 9
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen
daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket
Paramedici,

www.klachtenloketparamedici.nl
info@klachtenloketparamedici.nl