Artikel 1
Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma
diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist of freelance Diëtist.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke
vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts,
Praktijkadres.

Artikel 2
De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres.
Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3
In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist
houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tevens is de Diëtist direct
toegankelijk voor patiënten zonder verwijzing.

Artikel 4
Verhindering Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres
aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen.
Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist
doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt
in rekening te brengen.

Artikel 5
Voor de behandeling aanvangt deelt de Diëtist de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke
tarieven er gelden.

Artikel 6
De Diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties door middel van een factuur. De Cliënt
is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op
de door de Diëtist aangegeven bankrekening. Het is aan de Cliënt om door hem/haar betaalde
consulten bij zijn/haar verzekeraar te declareren. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de
Diëtist gerechtigd om van af de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in
rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende
vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de
administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De
Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband
houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is
van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

Artikel 9
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen
daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij het landelijke klachtenloket: Klachtenloket
Paramedici,

www.klachtenloketparamedici.nl
info@klachtenloketparamedici.nl